Algemene voorwaarden Hermsen Advocatuur

1 ALGEMEEN

1.1 Hermsen Advocatuur is gevestigd in Son en Breugel en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65510542. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op www.hermsenadvocatuur.nl.

1.2 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Hermsen Advocatuur. Hermsen Advocatuur is de enige contractuele wederpartij van de klant (hierna te noemen: Opdrachtgever).

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende en nieuwe overeenkomsten tussen Hermsen Advocatuur en Opdrachtgever, en verder op alle (rechts)handelingen van Hermsen Advocatuur met, voor of jegens Opdrachtgever, inclusief buitencontractuele verbintenissen.

1.4 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die betrokken zijn bij de vervulling van de opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband.

 

2 RELATIE HERMSEN ADVOCATUUR – OPDRACHTGEVER

2.1 Hermsen Advocatuur zal zich maximaal inspannen de overeenkomst met Opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever.

2.2 Opdrachtgever zal aan Hermsen Advocatuur gevraagd en ongevraagd alle informatie en bescheiden verstrekken die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Hermsen Advocatuur verstrekte informatie en/of bescheiden.

2.3 Opdrachtgever wordt geacht de opdracht mede aan door Hermsen Advocatuur te zijnen behoeve ingeschakelde derden te hebben gegeven, onverlet de gedragsregels van de beroepsorganisaties. Hermsen Advocatuur is gemachtigd en aldus gerechtigd bij de inschakeling van derden namens Opdrachtgever een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

 

3 AANSPRAKELIJKHEID HERMSEN ADVOCATUUR

3.1 Zodra Opdrachtgever een mogelijke grond voor een aansprakelijkheid van Hermsen Advocatuur heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Opdrachtgever gehouden om onverwijld, in ieder geval binnen één maand na het verstrijken van dat tijdstip, met bescheiden gestaafd en deugdelijk gemotiveerd en onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens Hermsen Advocatuur, schriftelijk aan Hermsen Advocatuur mede te delen op straffe van verval van recht. Iedere aanspraak jegens Hermsen Advocatuur vervalt na twee jaar nadat de mededeling door Opdrachtgever is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Hermsen Advocatuur is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever, zolang Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Hermsen Advocatuur niet is nagekomen. Het recht van Opdrachtgever om de overeenkomst met Hermsen Advocatuur te ontbinden is in een dergelijk geval uitgesloten.

3.2 Iedere aansprakelijkheid van Hermsen Advocatuur is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de door Hermsen Advocatuur afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

3.3 Hermsen Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Hermsen Advocatuur gaat nooit verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, zoals onrechtmatige daad. Anderen dan Opdrachtgever kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Hermsen Advocatuur voor alle mogelijke aanspraken van derden.

3.4 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Hermsen Advocatuur en Opdrachtgever door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Hermsen Advocatuur en Opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail, op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijkerwijze van hen verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s, zoals het verspreiden van virussen.

 

4 HONORARIUM

4.1 Het honorarium van Hermsen Advocatuur wordt in principe berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief en vermeerderd met BTW en de eventueel gemaakte overige kosten (belaste en onbelaste verschotten).

4.2 Hermsen Advocatuur heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief na een jaar van de overeenkomst dan wel per 1 januari tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. Hermsen Advocatuur is gerechtigd van Opdrachtgever een voorschot op het honorarium te verlangen.

4.3 Betaling van de declaraties van Hermsen Advocatuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever dient tijdig, te weten binnen 30 dagen na factuurdatum, zijn eventuele bezwaren tegen de inhoud van de factuur schriftelijk aan Hermsen Advocatuur kenbaar te maken, bij gebreke waarvan zijn eventuele aanspraken komen te vervallen. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Opdrachtgever is verplicht tot het stellen van zekerheid en/of tot inbetalinggeving, indien opeisbare vorderingen van Hermsen Advocatuur op Opdrachtgever en/ of groepsmaatschappijen en meerderheidsdeelnemingen van Opdrachtgever onvoldaan blijven. Hermsen Advocatuur is in dat kader onherroepelijk gemachtigd namens Opdrachtgever aan zichzelf te verpanden al hetgeen hij, dan wel de aan hem verbonden Stichting Derdengelden, van Opdrachtgever onder zich heeft of aan Opdrachtgever verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van Hermsen Advocatuur die verband houden met de invordering van zijn vorderingen komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze worden vastgesteld op 15% van het in hoofdsom verschuldigde.

4.4 Hermsen Advocatuur heeft het recht ook hetgeen hij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van Opdrachtgever te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen hij of de aan hem verbonden Stichting Derdengelden aan Opdrachtgever en/of verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden.

4.5 Ingeval door Hermsen Advocatuur werkzaamheden worden verricht ten behoeve van meerdere partijen, zijn zij hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen jegens Hermsen Advocatuur.

 

5 OVERIG

5.1 Opdrachtgever verleent Hermsen Advocatuur door ondertekening van de overeenkomst toestemming voor automatische verwerking van door Hermsen Advocatuur verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens.

5.2 De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, berusten uitsluitend bij Hermsen Advocatuur respectievelijk komen alleen Hermsen Advocatuur toe. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. Het is Opdrachtgever verder verboden producten van Hermsen Advocatuur, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, werkwijzen en (model)contracten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hermsen Advocatuur.

5.3 Hermsen Advocatuur komt geen beroep toe op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of ten dele) niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden geheel of ten dele ongeldig of niet afdwingbaar zouden blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

5.4 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.5 Geschillen over of in verband met de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats waar Hermsen Advocatuur is gevestigd, te weten Son en Breugel (Nederland).


Copyright © 2019 Hermsen Advocatuur | Algemene Voorwaarden  •  Privacybeleid
Copyright © 2019 Hermsen Advocatuur
Algemene Voorwaarden
Privacybeleid
Webdesign & CMS by Downdijk