Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft dan kunt u deze klacht doorgeleiden naar mr. E. Hermsen die in overleg met u tracht deze klacht naar tevredenheid op te lossen. Indien dit niet lukt, dan zal de klacht worden behandeld door de klachtenfunctionaris, mr. P.A. Schippers.

De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de klant tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht. De klachtenfunctionaris stelt u als klager op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Indien uiteindelijk geen oplossing tussen partijen kan worden bereikt, is de klager gerechtigd zijn klacht voor te leggen aan de Civiele rechter.